ELIX | Michał Sarnecki
How can we assist you?
ELIX | Serhii Marampolskyi
How can we assist you?
ELIX | Waldemar Stasiak
How can we assist you?
Favorite products

disclaimer

Liability agreement regarding access and use of naturafresh.eu website.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dostęp do i korzystanie z niniejszej witryny internetowej naturalfresh.eu podlega następującym warunkom. Korzystanie z tej witryny stanowi przyjęcie wszystkich tych warunków w pełni.
  1. Informacje zawarte na stronach naturalfresh.eu, w tym tekst, grafika, odnośniki i inne obiekty są przedstawione w stanie “na teraz” i “tak jak dostępne”. Naturalfresh.eu nie gwarantuje dokładności, kompletności, właściwości tych informacji i materiałów oraz wyraźnie stwierdza, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy braki w wyżej wspomnianych informacjach i materiałach. Informacje te nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju gwarancji udzielonych przez naturalfresh.eu. W szczególności nie stanowią gwarancji nienaruszania praw osób trzecich, tytułów własności, gwarancji przydatności przedstawionych informacji do określonych celów oraz gwarancji braku wirusów komputerowych na stronach naturalfresh.eu.
  2. Naturalfresh.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze stron naturalfresh.eu lub niemożliwości korzystania z tych stron. Naturalfresh.eu nie jest również odpowiedzialne za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych, wirus komputerowy lub awarię linii albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele naturalfresh.eu zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
  3. Znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, logo i rysunki identyfikujące produkty naturalfresh.eu oraz cały układ witryny, jej tekst i elementy graficzne stanowią własność naturalfresh.eu. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie tu określonych, niczego w treści niniejszego dokumentu nie należy interpretować jako udzielenia licencji lub prawa z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej naturalfresh.eu.
  4. Niniejsze warunki i zrzeczenie się odpowiedzialności oraz wszelkie roszczenia oparte na korzystaniu z informacji zawartych w tej witrynie podlegają prawu polskiemu i strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby naturalfresh.eu.
made in EU ISO:9001 CLP Reach safety standards Zatrudniam i produkuję w Polsce Innovative Economy

ELIX GROUP / ul. Szczecińska 17-21, 54-517 Wrocław, POLAND
phone: +48 71 387 85 33 / fax: +48 71 722 29 68 / e-mail: office@elix.pl